El segellat de productes requereix unes condicions d’envasat sense defectes. Malgrat que la tècnica actual s’enfoca a reduir el marge de repetibilitat i reproductibilitat, encara poden sortir de planta alguns productes que presentin defectes.

El cost del defecte a dins de l’embalatge és molt superior al que tindria un producte sense embalar o sense defecte i no tindria costos ni reputacionals ni de transport i retorn, ja que mai hauria sortit de producció en aquest estadi.

Amb l’accelerat pas de la visió per computador i els avenços de les tecnologies d’il·luminació i captació, es disposa d’eines d’una elevat potencial industrial però que es troba poc explotat i podria millorar substancialment la qualitat de sortida de molts productes.

Entre els diferents mètodes actualment disponibles es troben:

– Mètodes conductius (on font de radiació i receptor es troben en costats oposats de la mostra)

– Mètodes directes (font i receptor es troben al mateix costat de la mostra)

– Mètodes passius (no hi ha font activa, s’aprofita de la radiació ambient)

I entre les longituds d’ona electromagnètiques més usades (no es podria descartar altres longituds d’ona ni a ones mecàniques):

– Raigs X

– Radiació UV

– Llum visible

– Llum infraroja

– Radiació tèrmica

Enguany, la visió per computador troba certes limitacions en cas d’enlluernament i condicions d’alta reflectivitat. En aquest aspecte, disposar de múltiples sensors i fusionant les dades pot permetre una òptima resposta sota els diferents condicionants que deuran ser assajats i validats durant el doctorat.MÉS INFORMACIÓ

Si t’interessa l’oferta, omple el pdf amb les teves dades i envia´l a doctorats.industrials.sur@gencat.cat