Vols impulsar un doctorat industrial? 

Vols impulsar un Doctorat Industrial?

Empreses, institucions i grups de recerca

requisits

Tots els projectes de doctorat industrial han de tenir com a mínim representació de l’entorn acadèmic i de l’entorn empresarial.

Entorn acadèmic

Beneficiaris dels ajuts de la convocatòria del Pla de Doctorats Industrials els organismes de recerca, en concret les universitats públiques i privades del sistema universitari de Catalunya, així com els centres de recerca, els centres tecnològics i les fundacions hospitalàries amb seu a Catalunya.

En els casos en què els centres de recerca, tecnològics i les fundacions hospitalàries siguin sol·licitants, el conveni de col·laboració haurà d’estar signat també, necessàriament, per la universitat del sistema universitari de Catalunya on s’hagi de matricular de tutoria de tesi el candidat o la candidata.

Entorn empresarial

Beneficiaris dels ajuts de la convocatòria del Pla de Doctorats Industrials, sempre que no siguin organismes de recerca. 

ajut cofinançat (DI-COF)

Projectes CoFinançats DI
 1. A) Modalitat de cofinançament (DI-COF)

El centre de treball de l’entorn empresarial ha d’estar ubicat a Catalunya.

Són elegibles:

 • Les empreses privades i les societats mercantils públiques pertanyents o vinculades al sector públic.
 • Les fundacions i associacions sense afany de lucre, les entitats pertanyents al sector públic local, autonòmic o central, els consorcis amb participació pública majoritària i els ajuntaments.
 

S’exclouen:

 • Els departaments, delegacions i serveis territorials de la Generalitat de Catalunya.
 • Els organismes de recerca i els seus ens dependents.
 • Els centres adscrits a les universitats.

ajut específic (DI-ESP)

Projectes Específics DI
 1. B) Modalitat d’ajut específic (DI-ESP)

El centre de treball de l’entorn empresarial pot estar ubicat a Catalunya o fora de Catalunya.

Són elegibles:

 • Les empreses privades.
 • Les societats mercantils vinculades o pertanyents al sector públic.
 • Les fundacions i associacions sense afany de lucre.
 • Les entitats pertanyents al sector públic local, autonòmic o central.
 • Els consorcis amb participació pública majoritària
 • Els ajuntaments
 

D’altra banda, se n’exclouen:

 • Els departaments, les delegacions i els serveis territorials de la Generalitat de Catalunya.
 • Els organismes de recerca i els seus ens dependents.
 • Els centres adscrits a les universitats.

procediment

1. FORMULARI

Envian’ns la proposta de projecte

Formulari

Nosaltres el publicarem a la nostra web durant un mínim de 5 dies hàbils
FORMULARI

2. Conveni

Prepara la documentació necessària

Conveni

Conveni de col·laboració, acta de sel·lecció, admissió al doctorat i certificats acadèmics.
Conveni

3. Sol·licitud

Demana’ns el finançament

Sol·Licitud

Adjunta tota la documentació necessària abans de la data de termini.
Calendari 2021/2022
Sol·licitud

conveni de col·laboració

El conveni de col·laboració signat entre la universitat i l’empresa regularà explícitament i com a mínim els aspectes que s’enumeren a continuació.

 1. a) Les condicions específiques del contracte laboral: condicions retributives, durada del contracte, etc. Si el projecte implica qualsevol altra obligació laboral per al doctorand o la doctoranda, ha d’estar recollida en l’acord de col·laboració.
 2. b) Les condicions referides a la distribució del temps de treball del doctorand o la doctoranda entre les instal·lacions de l’empresa i les de la universitat, el centre de recerca o la fundació hospitalària, si escau.
 3. c) Les condicions relatives als drets de propietat intel·lectual i industrial.
 4. d) El nom de les persones responsablesper part de la universitat, el centre de recerca o la fundació hospitalària, així com per part de l’empresa.
 5. e) Les condicions relatives al finançamentde la formaciói al finançament específic del projecte (com ara material fungible, equipament, etc.).
 6. f) Els mecanismes per al seguimentdels progressos del projecte i de les tasques realitzades per l’investigador o la investigadora en formació.
 7. g) Les condicions relatives als drets que té el doctorand o la doctoranda de fer públics els resultatsde la seva recerca al llarg del període de formació o en la tesi doctoral.
 8. h) Les condicions referides a la mobilitati a l’assistència a congressos, jornades i similars.
 9. i) Si el desenvolupament del conveni està condicionata l’obtenció del cofinançament o de l’ajut específic del Pla de Doctorats Industrials.
 10. j) La durada del conveni.
 11. k) En els casos en què hi hagi més d’una entitat per part de l’entorn acadèmic o de l’entorn empresarial, l’acord de distribucióentre les parts del finançament de la convocatòria.
 12. l) En els casos en què la realització del doctorat impliqui tasques docentsper part del doctorand o doctoranda, cal que es defineixin les condicions en què es duran a terme per tal que hi consti el vistiplau tant de l’entorn acadèmic com de l’empresarial. 

Addicionalment, el conveni ha de contenir dos annexos:

— Annex 1: breu descripció del projecte de recerca

— Annex 2: proposta de pla de treball

En aquests dos annexos ha de constar el vistiplau de qualsevol de les persones següents de la universitat de matriculació del doctorand o doctoranda: rector o rectora o vicerector o vicerectora de recerca, director o directora o responsable de l’escola de doctorat, director o directora de la comissió acadèmica del programa de doctorat.

No event found!

projectes d'impacte